top of page

Vedtægter

Foreningens vedtægter som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. juni 2022 og ændret på den ordinære generalforsamling den 12. april 2023:

§1 Foreningens navn er ”Kulturscene.dk”

 

§2 Foreningens hjemsted er Faxe Kommune.

 

§3 Foreningens formål er at etablere og eventuelt drifte en lokalitet i Haslev til afvikling af kunstudstillinger, film og arrangementer for teater, sang og musik, til gavn for hele kommunen.

 

§4 Medlemskab.
Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

 

 • 4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

 

 • 4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningens vedtægter. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

 

 • 5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer, og/eller annoncering i lokale trykte eller digitale medier, og/eller opslag på foreningens hjemmeside med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af 2. kvartal.

 

 • 5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før, og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

 

 • 5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret og generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte.

  

 • 5.5 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.

 

5.6 Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Fremlæggelse af handlingsplan og budget

 7. Valg af bestyrelse og suppleant

 8. Valg af revisor

 9. Evt.

 

5.7 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af generalforsamlingen.

5.8 Digital afvikling af generalforsamling
Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

 • 6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

 • 6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

 • 7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 • 7.2 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. De bestyrelsesmedlemmer, der tegner foreningen, skal være mindst 18 år.

 • 7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Halvdelen af bestyrelsen er dog på genvalg allerede første år efter den stiftende generalforsamling.

 • 7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

 • 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 • 7.6 Bestyrelsen kan vælge at træffe beslutninger digitalt, dvs. pr. mail, telefon, sms eller videomøde. Hvis et enkelt bestyrelsesmedlem forlanger det, skal emnet drøftes på et bestyrelsesmøde med fremmøde.

 • 7.7 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

§8 Regnskab/økonomi

 

 • 8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

 

 • 8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 

 • 8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Dispositionsret

 

 • 9.1 Det er formanden og kassereren, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

 

 • 9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

§11 Opløsning af foreningen

 

 • 11.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages.

 

 • 11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16/6 2022

 

Poul Holm Andreasen

__________________________________

Dirigentens underskrift

bottom of page